Cân đóng bao, Nhà thầu lắp đặt cân đóng bao số 1 Việt Nam