Hotline: 0927 966 866

CÁC CHỨNG CHỈ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN PHÁT

  • Đăng ký kinh doanh và mẫu dấu công ty

  • Chứng chỉ ISOO 9001:2008

Năng lực công ty Tân Phát

Năng lực công ty Tân Phát

  • Phê duyệt mẫu cân
TT Loại cân Phê duyệt mẫu Quyết định phê duyệt
01 Phê duyệt mẫu cân sắt 21m 150 tấn 1867/QĐ-TĐC.
02 Phê duyệt mẫu cân sắt 21m 120 tấn 1867/QĐ-TĐC
03 Phê duyệt mẫu cân sắt 18m 150 tấn 2289/QĐ-TĐC.
04 Phê duyệt mẫu cân sắt 18m 120 tấn 2289/QĐ-TĐC
05 Phê duyệt mẫu cân sắt 18m 100 tấn 1767/QĐ-TĐC
06 Phê duyệt mẫu cân sắt 18m 80 tấn 1767/QĐ-TĐC.
07 Phê duyệt mẫu cân sắt 16m 120 tấn 1767/QĐ-TĐC.
08 Phê duyệt mẫu cân sắt 16m 100 tấn 1767/QĐ-TĐC.
09 Phê duyệt mẫu cân sắt 16m 80 tấn 1169/QĐ-TĐC
10 Phê duyệt mẫu cân sắt 14m 100 tấn 1767/QĐ-TĐC.
11 Phê duyệt mẫu cân sắt 14m 80 tấn 0065/QĐ-TĐC.
12 Phê duyệt mẫu cân sắt 14m 60 tấn 0065/QĐ-TĐC.
13 Phê duyệt mẫu cân sắt 12m 100 tấn 1978/QĐ-TĐC
14 Phê duyệt mẫu cân sắt 12m 80 tấn 0065/QĐ-TĐC
15 Phê duyệt mẫu cân sắt 12m 60 tấn 0065/QĐ-TĐC.
16 Phê duyệt mẫu cân sắt 10m 80 tấn 0065/QĐ-TĐC.
17 Phê duyệt mẫu cân sắt 10m 60 tấn 0065/QĐ-TĐC.
18 Phê duyệt mẫu cân sắt 08m 60 tấn 0065/QĐ-TĐC.
19 Phê duyệt mẫu cân sắt 08m 40 tấn 0065/QĐ-TĐC.
20 Phê duyệt mẫu cân sắt 7,5m 30 tấn 2289/QĐ-TĐC
21 Phê duyệt mẫu cân bê tông 18m 120 tấn 0208/QĐ-TĐC
22 Phê duyệt mẫu cân bê tông 18m 100 tấn 1169/QĐ-TĐC.
23 Phê duyệt mẫu cân bê tông 18m 80 tấn 1169/QĐ-TĐC
24 Phê duyệt mẫu cân bê tông 12m 100 tấn 1978/QĐ-TĐC
25 Phê duyệt mẫu cân bê tông 12m 80 tấn 1978/QĐ-TĐC.
26 Phê duyệt mẫu cân bê tông 12m 60 tấn 1978/QĐ-TĐC.
27 Và nhiều mẫu cân không phổ thông khác  

 

  • DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU NĂM 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 TRÊN TOÀN QUỐC CỦA CÔNG TY TÂN PHÁT

Năng lực công ty Tân Phát

Năng lực công ty Tân Phát

Năng lực công ty Tân Phát

Năng lực công ty Tân Phát

Năng lực công ty Tân Phát

Năng lực công ty Tân Phát

Năng lực công ty Tân Phát

Năng lực công ty Tân Phát

Năng lực công ty Tân Phát

Năng lực công ty Tân Phát

Năng lực công ty Tân Phát

Năng lực công ty Tân Phát

Năng lực công ty Tân Phát

Năng lực công ty Tân Phát

 
zalo