Cân phân tích 1,2,3 số lẻ | can phan tich so le

Bảng  Danh sách